مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

کارشناس آموزش و اعتبار بخشی واحد آموزش

نام ونام خانوادگی : فرشته بشارت راهدانه

کارشناس پژوهش

کارشناس EDO

تحصیلات : کارشناسی حقوق قضائی

کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

تنظیمات قالب