مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف  آموزشی  مرکز :

تربیت وآموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد با  ارائه آموزش های لازم ومنطبق با کوریکولوم های وزارتخانه به کارآموزان و کارورزان پزشکی

پایش و ارزشیابی مداوم برنامه ها و فرایندهای آموزشی جهت بهبود مستمر کیفیت آنها

ارتقاء دانش و مهارت کادر درمان بیمارستان ( پرستار – بهیار و...) در قالب کارگاه های آموزشی

ارتقاء دانش پزشکان و روانشناسان و سایر گروه های هدف تخصصی در زمینه اختلالات روانپزشکی با برگزاری دوره های آموزش مداوم

ارتقاء دانش وآگاهی عموم مردم در حیطه روانپزشکی و روانشناسی با برگزاری برنامه های آموزشی در سازمان ها ، ادارات و همچنین از طریق رسانه ملی

ایجاد بستر مناسب جهت هدایت وانجام پژوهش های بالینی

رعایت اخلاق پزشکی در آموزش و پژوهش

پایبندی به اصول اخلاقی و حفظ ارزشهای انسانی در درمان بیماران

فراهم ساختن بستر مناسب جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی وتوانمندسازی اعضاء هیات علمی

ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت  اعضا هیات علمی و فراگیران ، بیان آزادانه پیشنهادات و انتقادات و بکارگیری تجارب آنها جهت ارتقاء فرایند های آموزشی

تلاش جهت بهبود امور رفاهی اعضای هیات علمی و فراگیران

 

اهداف کمی آموزشی:

 

             تقویت زیر ساختهای فیزیکی آموزش

            افزایش برگزاری تعداد کلاسها و کنفرانسها و ........

            افزایش رضایتمندی از حضور اثربخش فراگیران بر بالین بیمار

            افزایش حضور اساتید در عرصه های آموزشی

            استقرار استانداردهای اعتباربخشی

            افزایش تعداد کارشناسان اعتباربخشی

 

برنامه عملیاتی برای اهداف آموزشی :

 

-  جلسه توجیهی برای دانشجویان پزشکی کار آموز وکارورز در بدو ورود به بیمارستان به منظور آشنایی با محیط بیمارستان ،‌بخش ها وقسمتهای دیگر بیمارستان و همچنین آشنایی با مقررات و ضوابط آموزشی

-    برگزاری کلاسهای تئوری برای تدریس دورس تئوری روانپزشکی

-     برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی وشرکت تمامی دانشجویان اعم از کارآموز و کارورز

-     برگزاری راندهای آموزشی در بخشهای بستری

-    آموزش دانشجویان در درمانگاه تخصصی توسط استاد مربوطه

-   هدایت وراهنمایی کارآموزان برای مصاحبه واخد شرح حال ومعاینه روانی از بیماران تحت نظارت اساتید در درمانگاه و بخش

-   افزایش مهارت بالینی کارورزان در طی کشیک های بخش با مدیریت پذیرش و درمان بیمار تحت نظارت مستقیم اساتید

-    برگزاری کنفرانس های آموزشی با مشارکت کلیه دانشجویان

-    برگزاری ژورنال کلاب با حضور کلیه اساتید و دانشجویان

-    برگزاری گراند راند با حضور کلیه اساتید به ویژه برای بیماران مشکل

-  برگزاری کلاس تئوری برای دانشجویان غیر پزشکی وشرکت دادن آنها در جلسات آموزشی اعم از گزارش صبحگاهی – راندهای آموزشی و ویزیت های سرپایی

-    برگزاری برنامه های بازآموزی توسط گروه روانپزشکی برای پزشکان و روانشناسان فارغ التحصیل شده

-    ‌برگزاری انواع کلاسهای آموزشی در مورد مطالب مهم ومورد نیاز روانپزشکی برای پرسنل درمانی مرکز

-   برگزاری کلاسهای آموزشی خارج از سازمان برای جمعیت عمومی جهت ارتقا دانش وآگاهی عموم مردم درحیطه روانپزشکی و روانشناسی از طریق سازمانها و ادارات و رسانه ها

 

 

چشم انداز آموزشی

 

-   ارتقاء کیفی و کمی آموزش فراگیران مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی به نحوی که در کلیه محورها موفق به اخذ امتیاز کامل گردد.

-   با توکل به خداوند متعال ، وتلاش اعضای هیات علمی وحمایت مسئولین دانشگاه و وزارتخانه ، سال 1405 گروه روانپزشکی با دریافت منابع مالی و انسانی لازم موفق به پذیرش دستیار در رشته روانپزشکی خواهدشد.

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب