17:52:17 - 14 اسفند 1402

مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

مسئول واحد ایمنی بیمار مرکز رازی

 

خانم ویدا مکاری توانا

کارشناس پرستاری

شماره تماس داخلی: 231

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب