مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 واحد بهبود کیفیت مرکز رازی

 

مسئول واحد: خانم زهرا ا جلالی

کارشناس : خانم ویدا مکاری توانا

شماره تماس داخلی: 231

 

شرح وظایف کمیته پایش و سنجش کیفیت شامل :

 

1. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

2 . ارائه فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد

3 . بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرایند

4. ارائه گزارش اطلاعات ، نتایج تحلیل داده ها و مداخلات به مدیران و کارکنان

5. آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به کلیه کارکنان بیمارستان شامل آموزش های مفهومی و

کاربردی در زمینه بهبود کیفیت

6 . پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان

7 . نظارت مستمر بر تشکیل واجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

8 . تعیین شرح وظایف و مسنولیت های داخلی به تفکیک پرسنل

9 . حذف مقام ها و پست های زائد سازمانی

10 . بررسی لازم جهت پذیرش متناسب همرا ه با ترخیص به موقع بیماران

 11 . تسریع در بستری بیماران اورژانسی

 12 . کنترل و نظارت در خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

 13 . تعریف انجام فعالیت ها طی یک فرایند تعیین شده

 14 . جلوگیری از اتلاف منابع در قسمتهای مختلف بیمارستان

 15 . نظارت در تنظیم برنامه ، حضور و فعالیت تمام کارکنان بیمارستان

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب