مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
شرح وظایف مدیر گروه روانپزشکی :
 
 
 • تهیه ی برنامه های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه، براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
 • ابلاغ برنامه های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضا گروه.
 • نظارت برکلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی و تائید آن در سامانه ثبت کارکرد اعضاء هیات علمی.
 • تهیه ی جدول دروس هرنیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.
 • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده.
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
 • ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب