مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف کارشناسان  آموزش، پژوهش و EDO در دانشکده ها و بیمارستانها

 

شرح وظایف کارشناس آموزش

 • کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی
 • اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه
 • بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن ها
 • تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم
 • نظارت در توزیع نامه ها، بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی
 •  بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان با همکاری مسئولین مربوطه
 • تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه های آموزشی و تهیه صورتجلسات
 •   اجرای موارد مطرح شده در جلسات
 •  بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید
 • پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و دیگر درخواست های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و …
 •   نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس و کلاس های درس
 • انجام کلیه امور مربوط به برگزاری ژورنال کلاب ها، کنفرانس های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی سخنرانی
 • گزارش فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی
 •   امور هیات علمی شامل تشکیل پرونده حضور و غیاب و بررسی ساعات کارکرد اعضای هیات علمی
 • انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد
 •   تشکیل کارنامه و ارسال نمرات فراگیران (کارآموزان و کارورزان) به دانشکده
 •   معرفی فراگیران به طور ماهانه به اساتید
 •   نظارت کنترل حضور و غیاب فراگیران و اعلام غیبت ها به معاونت آموزشی
 • همکاری و هماهنگی لازم با گروه های آموزشی دانشکده
 •   راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات فراگیران
 • دریافت انتقادات، پیشنهادات و کلیه درخواست های آموزشی و پیگیری موارد آن ها
 • برنامه ریزی ژورنال کلاب ها و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید

 

شرح وظایف کارشناس EDO

 • ارزشیابی گروه آموزشی و دانشجویان
 • حضور فعال در جلسات شورای پژوهشی (پروپوزال)
 • جمع آوری مستندات مربوط به سنجه های اعتباربخشی گروه
 • همکاری در برگزاری جلسات  وکمیته های دانشجویی در بیمارستان
 • دریافت پرسشنامه ها ی تکمیل شده دانشجویان
 • برگزاری جلسات اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان
 • همکاری جهت اعتبار بخشی EDC
 • انجام فعالیت های خواسته شده از طرف مسئولین مافوق
 • هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت مجازی جهت اساتید بیمارستان
 • ارسا ل گزارش ماهانه فعالیت های EDO بیمارستان به EDC
 • همکاری جهت اعتبار بخشی EDC
 • انجام فعالیت های خواسته شده از طرف مسئولین مافوق

 

 شرح وظایف کارشناس پژوهشی

 

 • تنظیم جلسات دفاع پروپوزال و برگزاری جلسات وتایپ و ارسال برای امضا
 • تنظیم صورت جلسات دفاع در سامانه پژوهشیار
 • جمع آوری مستندات مربوط به سنجه های اعتباربخشی گروه
 • گزارش گیری از مقالات
 • جمع آوری و پیگیری مستندات مربوط به راه اندازی مراکز تحقیقاتی
 • جمع آوری و پیگیری مدارک متقاضیان دکتری تخصصی پژوهشی
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات  وارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها
 • ارزیابی ایندکس مقالات ورود اطلاعا ت ومقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهش
 • پیگیری امور مربوط به ارتقا پایه اعضای هیات علمی
 • امور مربوط به شورای HSR
 • تهیه H-index سالانه اعضای هیات علمی
لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب