مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف معاون آموزشی - پژوهشی بیمارستان رازی ارومیه شرح وظایف مسئول واحد EDO

 

1– دریافت خط مشی های لازم از ریاست محترم دانشکده و مسئولین مربوطه

2- برنامه ریزی وارا ئه مشاوره به معاون آموزشی وپژوهشی بیمارستان جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در چارچوب سیاست ها وبرنامه های دانشکده پزشکی وبیمارستان

3 – همکاری در تهیه واجرای برنامه های ارتقاء توانمندی های هیات علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی اعم از فراگیران، برنامه واعضای هیات علمی، روش های تدریس ویادگیری ، پژوهش در آموزش  و مدیریت تغییر تحت نظارت EDC دانشگاه

4 – ارائه مشاوره به بخش ها وگروه  بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روندارزشیابی آموزشی، به کار گیری روش های جدید آموزشی ویاد گیری وهدایت طرح های پژوهش درآموزش  درحیطه آموزش بالینی          

5 – نظارت وارزشیابی عوامل موثر در ارتقاءآموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی وپژوهشی بیمارستان ودفتر توسعه آموزش دانشکده و دانشگاه                                                         

6 – انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها وگروه های بیمارستان در حیطه آموزش  بالینی وزیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشکده وEDC دانشگاه                                                                  

7 – برنامه ریزی در جهت اجرای سنجه های اعتبار بخشی آموزش زیر نظر معاون آموزشی بیمارستان

8 – توانمند سازی و حمایت اعضای هیات علمی جهت اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت و نظارت EDC

9 – تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی مربوطه و نظارت EDC

10 – نیاز سنجی آموزش اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه وارائه گزارش به EDC

11 – ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه ومعاون آموزشی دانشکده

12 – پایش،ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح بیمارستان.

13- اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

14-توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی بیمارستان با مشارکت EDC.

15- توسعه روشهای یاددهی و یادگیری در بیمارستان تابعه با نظارت و حمایتهای EDC.

16-نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های بیمارستان مربوطه.

17-اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.

18-همکاری با EDO سایر دانشکده ها و بیمارستان های دانشگاه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

19-پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب