مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

سوپروایزرهای بالینی مرکز رازی ارومیه

 

ناصر عیسی زاده: کارشناس ارشد پرستاری

غلامرضا تقی نژاد: کارشناس ارشد پرستاری

  علیرضا محمدی: کارشناس پرستاری

داوود حسنی باربین: کارشناس ارشد پرستاری

محمد هادی چاله چاله: کارشناس پرستاری

کبری شهسواری: کارشناس پرستاری

آیسان فتحعلی زاده: کارشناس پرستاری

 

شماره تماس داخلی: 206

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب