مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

درباره مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه

مرکزآموزشی درمانی رازی ارومیه  یک مرکز تک تخصصی وفوق تخصصی روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشدکه خدمات تشخیصی ودرمانی رابراساس اهداف وزارت بهداشت و طرح تحول نظام سلامت و استانداردهای اعتبار بخشی و ایمنی و بارعایت منشور حقوق بیمار وحفظ کرامت انسانی با استفاده از تجهیزات پزشکی ونیروی انسانی متعهدوکار آمد به بیماران روانپزشکی و مراجعین ترک اعتیاد سطح استان آذربایجان غربی ومراجعین از استان های همجوار ارائه می دهد . همچنین در این مرکز خدمات آموزشی به دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی ارائه می گردد وطرح ها ی پژوهشی بارعایت اخلاق پژوهشی انجام می شود. هدف نهایی این مرکز افزایش سطح رضایت مندی و اعتماد گیرندگان خدمت وکارکنان از طریق بهبود مستمرمی باشد.

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب