مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

سرپرستاران مرکز رازی ارومیه

 

سرپرستار بخش عطا: مهناز جبلی

شماره تماس داخلی: 249

سرپرستار بخش شفا: کبری شهسوار

شماره تماس داخلی: 292

سرپرستار بخش سینا: پیمان باقری

شماره تماس داخلی: 256

سرپرستار واحد اورژانس: سریه شیخ محمدی

شماره تماس داخلی: 288

سرپرستار واحد الکتروشوک: معصومه بابایی

شماره تماس داخلی: 259

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب