English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٩

 

 

      

 بخش شفا

 

رئیس بخش : دکتر محمدرضا انوشه

سرپرستار بخش :  نوشین نظری

 تعداد کادر پرستاری : 19 نفر با احتساب سرپرستار

 تعداد کارشناس ارشد پرستاری : 1 نفر

 منشی بخش :1 نفر

خدمات (کمک بهیار) : 4 نفر

  تعداد تخت بستری : 30 تخت

 

    این بخش با 30 تخت و 7نفر پزشک متخصص ( دکتر انوشه - دکتر خلیل زاده  دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی - دکتر رادمنش و دکتر طالبی آذر)

    25 نفر پرسنل خدمات زیر را به بیماران ارائه می دهد:

 

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

    انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

    در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

     ویزیت بیماران توسط پزشک بخش