English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

            

     

     خدماتی که در بیمارستان رازی جهت بیماران وخانواده های محترم ایشان ارائه می گردد.

1-    ارائه خدمات روانپزشکی ، روانشناختی و روانپرستاری به بیماران سرپائی وبستری.

2-    ارائه خدمات مشاوره ای برای مراجعین سرپایی و بستری وابسته به انواع مواد.

3-    ارائه خدمات ECT برای بیماران نیازمند درمان با ECT .

4-    ارائه خدمات درمانی سرپائی برای مراجعین بصورت شبانه روزی.

5-    ارائه خدمات کاردرمانی در واحد کاردرمانی و ورزش درسالن ورزشی برای بیماران بستری .

6-    آموزش به بیمار وخانواده درمورد شناخت بیماری ، علائم ، درمان ومراقبت های لازم مرتبط پرستار و روانشناس .

7-  برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی روانپزشکی استانی هفتگی یکبار در روزهای دوشنبه برای ارجاعات سازمانها وادارات دولتی.

8-    انجام آزمونهای روانشناختی برای بیماران بستری و ارجاعات سایر سازمانها وادارات دولتی مرتبط واحد روانشناسی مرکز .

9-    انجام خدمات پاراکلینیکی آز مایشگاهی ورادیولوژیک ساده برای بیماران سرپائی وبستری .