English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

 

 

      

 بخش شفا

 

رئیس بخش : دکتر ماه منیر حقیقی

سرپرستار بخش :  کبری شهسوار

 تعداد کارشناس پرستاری : 21 نفر با احتساب سرپرستار

 تعداد کارشناس ارشد پرستاری : 1 نفر

 منشی بخش :1 نفر

خدمات (کمک بهیار) : 4 نفر

  تعداد تخت بستری : 30 تخت

شماره تماس داخلی(سرپرستار بخش:161 منشی بخش:162)

 

    این بخش با 30 تخت ونفر پزشک متخصص ( دکتر خلیل زاده  دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی، دکتر طالبی آذر و دکتر حقانی)

    34نفر پرسنل خدمات زیر را به بیماران ارائه می دهد:

 

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

    انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

    در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

     ویزیت بیماران توسط پزشک بخش