English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

 

 

 

بخش عطا

 رئیس بخش : دکتر صفر حامدنیا

سرپرستار بخش :  مهناز جبلی

 تعداد کارشناس پرستاری : 17 نفر با احتساب سرپرستار 

تعداد بهیار : -

منشی بخش : 1 نفر

 

 تعداد خدمات (کمک بهیار) :  3نفر

 تعداد کمک بهیار رسمی:  1 نفر

    تعداد تخت بستری:  31 تخت

شماره تماس داخلی: (سرپرستار: 149 منشی بخش:150)

این بخش با 31 تخت و 3 پزشک متخصص  ( دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی ) و 28 نفر پرسنل، خدمات زیر

را به بیماران ارائه می دهد .

 

         بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

         انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

         در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

         ویزیت بیماران توسط پزشک بخش