English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢

 

 

 

 

بخش سینا

 رئیس بخش : دکتر رحیم خلیل زاده

سرپرستار بخش : پیمان باقری طیب

 تعداد کارشناس پرستاری : 15 نفر با احتساب سرپرستار

 تعداد کارشناس ارشد پرستاری : 1 نفر

 تعداد کاردان پرستاری : 1 نفر

 تعداد بهیار : 1 نفر

 منشی بخش : 1 نفر

 خدمات (کمک بهیار) : 3نفر

  کمک بهیار رسمی:  1 نفر

 تعداد تخت بستری: 32 تخت

شماره تماس داخلی(سرپرستار:256 منشی بخش:255)

 

این بخش با 32 تخت و 3 پزشک متخصص ( دکتر خلیل زاده - دکتر حقیقی و دکتر طالبی آذر )  و 25 نفر پرسنل خدمات زیر

را به بیماران ارائه می دهد :  

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

   انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

   در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

   ویزیت بیماران توسط پزشک بخش