English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

 

 

 

 

کمیته های برگزار شده مرکز به شرح زیر می باشد :

 

1 . کمیته  مرگ ومیر وعوارض ، آسیب شناسی و نسوج 

2 . کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات 

3 . کمیته اخلاق پزشکی 

4. ستاد اقامه نماز 

5 . کمیته  کنترل عفونتهای بیمارستانی 

6. کمیته کارکنان بیماستان  

7 . کمیته غذا ، دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی  

8 . کمیته بحران و بلایا 

9. کمیته طرح تکریم و رضایتمند ارباب رجوع 

10. کمیته بهبود کیفیت 

11. کمیته نظام پیشنهادات  

12. کمیته عفاف وحجاب  

13. کمیته تعیین تکلیف بیماران  

14. کمیته کسورات  

15. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار