English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

 

                                                   نام و نام خانوادگی مسئول فنی داروخانه :

                                                         دکتر فرخ ربیعی ( داروساز )

    

داروخانه مرکز در شیفتهای صبح و ایام غیر تعطیل فعال بوده و آماده پذیرش مراجعین می باشد عمده داروهای

موجود ،داروهای مربوط به درمان بیماریهای روانی می باشد.