English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

  

  

 

  مدیریت مرکز آموزشی درمانی رازی : 

 
              نام و نام خانوادگی: داود حسنی باربین

                 شماره تلفن : 32722678