English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

 

  

  

 

  مدیریت مرکز آموزشی درمانی رازی : 

 
              نام و نام خانوادگی: داود حسنی باربین

                 شماره تلفن : 32722678