English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

 

 

      

 بخش شفا

 

رئیس بخش : دکتر محمدرضا انوشه

 سرپرستار بخش : نوشین نظری

 تعداد کارشناس پرستاری : 15 نفر با احتساب سرپرستار بخش

 

تعداد بهیار : 1 نفر

 منشی بخش :1 نفر

 کمک بهیار : 4 نفر

 

    این بخش با 30 تخت و 5 نفر پزشک متخصص ( دکتر انوشه - دکتر خلیل زاده  دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی )

    13 و نفر پرستار خدمات زیر را به بیماران ارائه می دهد:

 

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

    انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

    در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

     ویزیت بیماران توسط پزشک بخش