English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

 

 

بخش عطا

 رئیس بخش : دکتر صفر حامدنیا

 تعداد کارشناس پرستاری : 15 نفر با احتساب سرپرستار 

تعداد کاردان پرستاری : 1 نفر 

تعداد بهیار :1 نفر

 تعداد خدمات (کمک بهیار) :  4نفر

 تعداد کمک بهیار رسمی:  1 نفر

    تعداد تخت بستری:  29 تخت

این بخش با 15 تخت و 3 پزشک متخصص  ( دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی ) و 15 پرستار خدمات زیر

را به بیماران ارائه می دهد .

 

         بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

         انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

         در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

         ویزیت بیماران توسط پزشک بخش