English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

 

 

 

 

بخش سینا

 رئیس بخش : دکتر رحیم خلیل زاده

سرپرستار بخش : محمد هادی چاله چاله

 تعداد کادر پرستاری : 10 نفر با احتساب سرپرستار

 تعداد کارشناس ارشد پرستاری : 1 نفر

 تعداد کاردان پرستاری : 1 نفر

 تعداد بهیار : 1 نفر

 منشی بخش : 1 نفر

 خدمات (کمک بهیار) : 2نفر

  کمک بهیار رسمی:  1 نفر

 کمک تعداد تخت بستری: 30 تخت

 

این بخش با 30 تخت و 4 پزشک متخصص ( دکتر خلیل زاده - دکتر انوشه- دکتر رادمنش و دکتر طالبی آذر )  و 17 نفر پرسنل خدمات زیر

را به بیماران ارائه می دهد :  

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

   انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

   در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

   ویزیت بیماران توسط پزشک بخش